Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Święty Michał Archanioł Patron Sanktuarium
więcej >


Serdecznie zapraszamy na Uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski - 3 maja oraz na Nabożeństwa fatimskie!
więcej >>


Błogosławiony Bronisław Markiewicz Założyciel Zgromadzeń Michalickich 
więcej >

Ja najniższy ze wszystkich ludzi na świecie. Daj mi, Panie, to czuć z całego serca. Ja nic – tylko łaska Boża robi we mnie. Ja mniej aniżeli nic. Przeto czemu się sprzeciwia umysł mój, gdy mnie spotyka pogarda. Dla mnie nie ma tu na ziemi pogardy odpowiedniej. (ZŻW, 31 VII 1869).


Myśl Bł. Ks. Br. Markiewicza na dzień: 22 Październik 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia przekraczającego wartość 50 tys. złotych netto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności, na nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” na zadaniu: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael”.

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael”.

Wybrany wykonawca:

ELEKTROTECH Sp. z o.o.
ul. Leśna 30
38-524 Mymoń
Data wpłynięcia oferty: 01.10.2018 r.
Cena: 60 844,98 zł, w tym podatek VAT w wysokości 11 377,52 zł

 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael” przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane branż:

 1. ogólnobudowlanej;
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c)       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Nadzorem objęta jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmie: prace ogólnobudowlane, budowę infrastruktury technicznej (rob. rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, dekarskie, montażowe, instalacyjne, wykończeniowe). Zagospodarowanie działek (istniejące i projektowane): dojścia, dojazdy i parkingi utwardzone kostką. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Szczegółowy zakres robót opis zawiera dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/index.php/14-kategoria/343-ogloszenie-o-przetargu

Wartość umowna robót budowlanych przedmiotowej inwestycji podlegających usłudze nadzoru wynosi 10 524 991,00 zł.

3. Do Wykonawcy należy:

 • pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego,
 • pełen zakres czynności wraz z kontrolą rozliczenia inwestycji zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 2016, poz. 290 ze zmianami) w zakresie robót budowlanych oraz jako koordynator wszystkich branż,
 • udział w przekazywaniu placu budowy,
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ustaleniami z inwestorem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach, i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i w przekazywaniu ich do użytkownika,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,
 • stałą współpracę z służbami Zamawiającego,
 • zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji robót,
 • analizę rzeczowo-finansową i koordynację realizacji całości zadania inwestycyjnego,
 • udział w opracowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz sprawdzanie zgodności realizacji robot z harmonogramem,
 • udział w naradach koordynacyjnych budowy oraz w spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy, bieżące, niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub Zamawiającego, uczestnictwo w procesie realizacji zadania oraz kontrolę wszystkich realizowanych robót - elementów odkrytych i zakrytych wraz ze sprawdzeniem wbudowywanych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, oraz zgodności z wymaganymi certyfikatami,
 • ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Inwestora,
 • udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.

W razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości wykonywanych robót Inspektor nadzoru inwestorskiego pokrywa całkowity koszt ponownie (prawidłowo) wykonanych robót.

W związku z tym, że inwestycja jest dofinansowywana ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Zamawiający wymaga stałej współpracy - szczególnie w zakresie przygotowywania wszelkich dokumentów związanych z rozliczeniem budowy oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Termin realizacji robót budowlanych i instalacyjnych to 570 dni od daty określonej Umową z wykonawcą robót tj. od 1 października 2018 roku do 22 kwietnia 2020 roku.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

2. Załączniki do zapytania ofertowego
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.