Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Święty Michał Archanioł Patron Sanktuarium
więcej >


Serdecznie zapraszamy na Uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski - 3 maja oraz na Nabożeństwa fatimskie!
więcej >>


Błogosławiony Bronisław Markiewicz Założyciel Zgromadzeń Michalickich 
więcej >

My tedy powinniśmy oszczędzać i poprzestawać na małym, najpierw dlatego ponieważ taka jest wola Pana Jezusa, abyśmy się zbytecznie nie przywiązywali do tej ziemi, ale pamiętali o tym, że jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami, a dążymy do ojczyzny drugiej, do nieba. (PiP R 4 nr 11(1901) s. 84).


Myśl Bł. Ks. Br. Markiewicza na dzień: 22 Marzec 2019

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia przekraczającego wartość 50 tys. złotych netto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności, na nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” na zadaniu: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael”.

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael”.

Wybrany wykonawca:

ELEKTROTECH Sp. z o.o.
ul. Leśna 30
38-524 Mymoń
Data wpłynięcia oferty: 01.10.2018 r.
Cena: 60 844,98 zł, w tym podatek VAT w wysokości 11 377,52 zł

 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa Michael” przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane branż:

 1. ogólnobudowlanej;
 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c)       instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Nadzorem objęta jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego przy niższym seminarium wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmie: prace ogólnobudowlane, budowę infrastruktury technicznej (rob. rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, zbrojarskie, murarskie, ciesielskie, dekarskie, montażowe, instalacyjne, wykończeniowe). Zagospodarowanie działek (istniejące i projektowane): dojścia, dojazdy i parkingi utwardzone kostką. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Szczegółowy zakres robót opis zawiera dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod linkiem http://www.sanktuariummiejscepiastowe.pl/index.php/14-kategoria/343-ogloszenie-o-przetargu

Wartość umowna robót budowlanych przedmiotowej inwestycji podlegających usłudze nadzoru wynosi 10 524 991,00 zł.

3. Do Wykonawcy należy:

 • pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego,
 • pełen zakres czynności wraz z kontrolą rozliczenia inwestycji zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 2016, poz. 290 ze zmianami) w zakresie robót budowlanych oraz jako koordynator wszystkich branż,
 • udział w przekazywaniu placu budowy,
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, ustaleniami z inwestorem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach, i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i w przekazywaniu ich do użytkownika,
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,
 • stałą współpracę z służbami Zamawiającego,
 • zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych w dokumentacji robót,
 • analizę rzeczowo-finansową i koordynację realizacji całości zadania inwestycyjnego,
 • udział w opracowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz sprawdzanie zgodności realizacji robot z harmonogramem,
 • udział w naradach koordynacyjnych budowy oraz w spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy, bieżące, niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub Zamawiającego, uczestnictwo w procesie realizacji zadania oraz kontrolę wszystkich realizowanych robót - elementów odkrytych i zakrytych wraz ze sprawdzeniem wbudowywanych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, oraz zgodności z wymaganymi certyfikatami,
 • ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Inwestora,
 • udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych każdorazowo na wezwanie Zamawiającego.

W razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości wykonywanych robót Inspektor nadzoru inwestorskiego pokrywa całkowity koszt ponownie (prawidłowo) wykonanych robót.

W związku z tym, że inwestycja jest dofinansowywana ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Zamawiający wymaga stałej współpracy - szczególnie w zakresie przygotowywania wszelkich dokumentów związanych z rozliczeniem budowy oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Termin realizacji robót budowlanych i instalacyjnych to 570 dni od daty określonej Umową z wykonawcą robót tj. od 1 października 2018 roku do 22 kwietnia 2020 roku.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

2. Załączniki do zapytania ofertowego
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.